کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

 اردو  فعالیتی سازمان یافته، نظام مند و هدفمند است که به صورت گروهی با برنامه های معین، تحت نظارت و هدف مربی در محیطی خارج از منزل  و بیرون از محدوده فعالیت های روزمره و در فضایی کاملاً متنوع، مساعد و بانشاط، و با هدف تربیت و سازندگی برگزار می گردد. گرایش غالب در اردو، آموزشی و پرورشی است. ودر این رابطه کتابخانه عمومی شاهد شندآباد  نیز اقدام به برگزاری اردوهای فرهنگی وپرورشی به صورت فصلی  متناسب با فرصت های پیش آمده 

 مینماید تا ضمن تشویق اعضاء فعال کتابخانه خصوصا قشر جوان ونوجوان در فضایی غیر کتابخانه ای در راه ترویج فرهنگ کتاب ومطالعه روش  جدیدی را تجربه نماید .

   

        

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)