کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

  از اقدامات گسترده  شهردار فرهنگی  وسخت کوش شهرمان جناب آقای مهندس هوشنگی  وپرسنل زحمت کش خصوصا درتوسعه  فضای سبز آقایان مهندس شامی  وهمکاران بسیار عزیز که در جهت آبادنی وتوسعه  فضاهای فرهنگی   خصوصا در جهت آبادانی محوطه  کتابخانه عمومی   با تلاش در محوطه سازی وایجاد فضای سبز خدمتی در خور شان و منزلت مردم این شهرسر سبز وآعضاودانشجویان ارائه مینمایند  و این امر موجب رضایت و خشنودی کلیه مردم فهیم و قدرشناس شهر شندآباد  خواهد شد بینهایت قدردانی وسپاسگذاری مینمائیم .

 از طرف  دانشجویان – دانش آموزان واعضاء کتابخانه – انجمن کتابخانه عمومی شهر وکادر کتابخانه  

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)