کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی برگزاری نمایشگاه کتاب عکس وپوستر با عنوان خط امام متشکل از 60 قطعه عکس وپوستر به همراه کتاب  با موضوع زندگی حضرت اماما هدف آشنایی عموم علاقمندان با آثار وزندگی حضرت امام خمینی ورویدادهای 15 خرداد وقیام خونین سال 42 شهر قم وتبین 

دوباره آرمانهای والای رهبری در استکبار ستیزی وحمایت از مظلومان جهان در محل کتابخانه عمومی شاهد از تاریخ 12 الی 18 خرداد جهت بازدید علاقمندان دایر گردید .                            

                   ب


کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)